Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya haqqında ƏSASNAMƏ

27 avqust 2018, 18:11

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2018-ci il 27 avqust tarixli

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Əsasnamə “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın (bundan sonra – Komissiya) fəaliyyətini tənzimləyir.

1.2. Komissiya sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal gəlirliliyini təmin edəcək və rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes mühitinin yaradılması, ölkənin investisiya cəlbediciliyinin artırılması, beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin və inzibatçılığın təkmilləşdirilməsinə və bu istiqamətdə digər zəruri tədbirlərin görülməsinə dair təkliflərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edən kollegial orqandır.

1.3. Komissiya öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Komissiya bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, yerli özünüidarəetmə orqanları ilə və digər təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.

2. Komissiyanın vəzifələri

2.1. Komissiyanın vəzifələri aşağıdakılardır:

2.1.1. biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması, bu sahədə mütərəqqi tənzimləmə və hüquqtətbiqetmə praktikasına nail olunması üçün təkliflər vermək;

2.1.2. ölkədə rəqabət mühitinin vəziyyətini təhlil etmək, sahibkarlığın inkişafı və onun rəqabət qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsini təmin edəcək rəqabət mühitinin formalaşması, inkişafı və təşviqi sahəsində dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək;

2.1.3. əlverişli təşviqedici mühit yaradılmasına xidmət edən iqtisadi alətlərin əhatə dairəsini genişləndirməklə biznesin davamlılığının möhkəmləndirilməsi barədə təkliflər vermək;

2.1.4. beynəlxalq inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi və nüfuzlu beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması sahəsində təkliflər vermək;

2.1.5. iqtisadi sahədə münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək;

2.1.6. Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması sahəsində dövlət orqanlarının və qurumlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək;

2.1.7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Komissiyaya verdiyi tapşırıqların icrası ilə bağlı monitorinqlər aparmaq, icra nəticələrinə dair hesabatlar hazırlayaraq məruzə etmək.

3. Komissiyanın hüquqları

3.1. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Komissiyanın aşağıdakı hüquqları vardır:

3.1.1. biznes mühitinin və beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılmasını təmin edəcək məsələlərin həlli ilə bağlı proqram və layihələr hazırlamaq, onların hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün yerli və xarici ekspertləri, mütəxəssisləri, habelə beynəlxalq təşkilatların və elmi müəssisələrin, müxtəlif dövlət qurumlarının və maraqlı tərəflərin nümayəndələrini cəlb etmək və bu istiqamətdə onlarla əməkdaşlıq etmək;

3.1.2. sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri və onların nümayəndələri ilə görüşlər keçirmək, belə görüşlərin keçirilməsini təşkil etmək və müzakirələr aparmaq;

3.1.3. aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən, müəssisə və təşkilatların mütəxəssislərindən və müstəqil ekspertlərdən ibarət işçi qruplar və altqruplar yaratmaq, onların fəaliyyətini təşkil etmək və əlaqələndirmək;

3.1.4. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə fəaliyyəti çərçivəsində zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan məlumatlar (sənədlər) almaq;

3.1.5. bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası ilə bağlı qərarlar qəbul etmək;

3.1.6. Komissiyanın fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı təkliflər vermək;

3.1.7. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı yerli və xarici ekspertlərin, mütəxəssislərin cəlb edilməsi, habelə müxtəlif tədbirlərin və proqramların həyata keçirilməsi üçün maliyyələşmə ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə müraciət etmək.

4. Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili

4.1. Komissiyanın Əsasnaməsini və tərkibini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təsdiq edir.

4.2. Komissiyanın fəaliyyətinə Komissiyanın sədri rəhbərlik edir.

4.3. Komissiya sədrinin vəzifələri aşağıdakılardır:

4.3.1. Komissiyanın fəaliyyətinin cari və perspektiv istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onun fəaliyyət proqramını təsdiq etmək və həyata keçirilməsini təmin etmək;

4.3.2. Komissiyanın iclaslarının gündəliyinə çıxarılan məsələləri müəyyənləşdirmək;

4.3.3. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı qərarları, zəruri göstərişləri, məktubları və digər sənədləri imzalamaq;

4.3.4. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq işçi qruplar və altqruplar yaratmaq;

4.3.5. Komissiyaya daxil olmuş təkliflərə (layihələr, proqramlar və s.) baxılma və onların aidiyyəti üzrə göndərilməsi, Komissiyanın Katibliyinin, işçi qrupların və altqrupların fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarını təsdiq etmək;

4.3.6. Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər işləri həyata keçirmək.

4.4. Komissiya üzvlərinin hüquq və vəzifələri aşağıdakılardır:

4.4.1. Komissiyanın iclaslarında və fəaliyyətində iştirak etmək;

4.4.2. Komissiyanın iclaslarının gündəliyi, eləcə də gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə təkliflər vermək;

4.4.3. sənədlərin layihələri ilə tanış olmaq, onlara dair rəy və təkliflər bildirmək;

4.4.4. iclaslarda məruzə və çıxışlar etmək, müzakirələrdə iştirak etmək;

4.4.5. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər işləri görmək.

4.5. Komissiyanın cari fəaliyyətinin təşkili üçün Komissiyanın Katibliyi yaradılır. Komissiyanın Katibliyinin üzvləri Katibliyin rəhbərinin təklifləri əsasında aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının müvafiq tələblərə cavab verən nümayəndələrindən ibarət olmaqla formalaşdırılır.

4.6. Komissiyanın sədri Katibliyin təklifləri əsasında müxtəlif istiqamətlər üzrə işçi qrupların tərkibini, habelə həmin işçi qrupların tərkibində müvafiq istiqamətlər üzrə altqrupların üzvlərini, Katibliyin fəaliyyətinə dair təlimatları və digər sənədləri təsdiq edir.

4.7. Komissiyanın Katibliyi:

4.7.1. aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən, müəssisə və təşkilatların mütəxəssislərindən və müstəqil ekspertlərdən ibarət olmaqla Komissiyanın işçi qruplarının və altqrupların yaradılması barədə təklifləri Komissiyanın sədrinə təqdim edir;

4.7.2. işçi qrupların üzvləri üzrsüz səbəbdən işçi qrupun yığıncaqlarında ardıcıl olaraq üç dəfədən artıq iştirak etmədikdə, təmsil etdiyi orqan, müəssisə və təşkilat qarşısında həmin şəxsin əvəz edilməsi barədə məsələ qaldırır;

4.7.3. işçi qrupların nəzdində müvafiq istiqamətlər üzrə yaradılan altqrupların üzvləri bu və ya digər səbəbdən altqrupun işində fəal iştirak etmədikdə və aidiyyəti göstərişləri vaxtında yerinə yetirmədikdə, təmsil etdiyi orqan, müəssisə və təşkilat qarşısında həmin şəxsin əvəz edilməsi barədə məsələ qaldırır;

4.7.4. Komissiyanın və işçi qrupların illik fəaliyyət planının, Komissiyanın və işçi qrupların iclaslarında baxılacaq məsələlərin layihələrini hazırlayır;

4.7.5. ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə islahat və normativ hüquqi akt layihələrini işçi qrupların və ya altqrupların üzvlərinin iştirakı ilə hazırlayır və müzakirəsini təşkil edir;

4.7.6. Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid məsələləri baxılmaq üçün Komissiyanın, eləcə də işçi qrupların və ya altqrupların iclaslarına çıxarır;

4.7.7. aidiyyəti dövlət orqanlarından, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatlardan iclaslarda baxılan məsələlərlə bağlı məlumat, rəy və təkliflər alır;

4.7.8. Komissiyanın işçi qruplarının və altqrupların fəaliyyətini təşkil və koordinasiya edir;

4.7.9. Komissiyanın kargüzarlıq işlərini aparır, iclasın protokollarını tərtib edir və iclasın yekun sənədlərinin layihələrini Komissiyanın sədrinə təqdim edir;

4.7.10. Komissiyanın qəbul etdiyi qərarların və hazırladığı layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar zəruri tədbirlər görür;

4.7.11. Komissiyanın hazırladığı layihə və təkliflərin reallaşdırılması üçün keçirilməli olan tədbirlərin monitorinqini aparır, nəticələri barədə aidiyyəti üzrə təqdim edilmək üçün hesabatlar hazırlayır, nöqsanlar aşkar olunduğu halda, Komissiyanın sədrinə müvafiq məlumat verməklə, onların aradan qaldırılmasına dair təkliflər verir;

4.7.12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Komissiyaya verdiyi tapşırıqların icrası ilə bağlı monitorinqlər aparır, görülmüş işlər barədə hesabatları və digər zəruri məlumatları əldə edərək onların təhlilini və icmallaşdırılmasını həyata keçirir;

4.7.13. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı internet portalının idarə edilməsi və onun çevik informasiya ilə təminatı üçün zəruri tədbirlər görür;

4.7.14. Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər işləri həyata keçirir.

4.8. Komissiyanın iclasları aşağıdakı qaydada keçirilir:

4.8.1. Komissiyanın iclasları onun üzvlərinin üçdə ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır;

4.8.2. Komissiyanın iclasları ildə iki dəfədən az olmamaqla keçirilir, gündəliyə daxil edilən məsələlər sədrin təsdiq etdiyi iş planı əsasında müəyyənləşdirilir. Komissiyanın növbədənkənar iclasları sədrin və yaxud üzvlərin sayının üçdəbirindən az olmayan hissəsinin tələbi ilə çağırıla bilər. Komissiyanın iclaslarının gündəliyindəki dəyişikliklər, eləcə də növbədənkənar iclasların gündəliyi barədə Katiblik iclas təyin olunduğu tarixdən ən azı 5 gün əvvəl Komissiya üzvlərinə məlumat verir;

4.8.3. Komissiyanın qərarları onun iclaslarında sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda sədrin səsi həlledici hesab edilir;

4.8.4. Komissiyanın hər hansı bir üzvü qəbul edilən qərarla razı olmadıqda, onun xüsusi rəyi mütləq iclas protokoluna əlavə edilir;

4.8.5. Komissiyanın iclaslarında qəbul edilmiş qərarlar protokolla rəsmiləşdirilir, Komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır;

4.8.6. Komissiyanın hər bir iclasının reqlamentini, müzakirə olunacaq məsələlərdən asılı olaraq, Komissiyanın sədri üzvlərin rəyini nəzərə almaqla müəyyənləşdirir.

4.9. Komissiyanın iclaslarına dəvət olunan ekspert və məsləhətçilər yalnız təkliflər vermək və müvafiq məsələlərə rəy bildirmək hüququna malikdirlər. İclaslara dəvət olunan ekspert və məsləhətçilərin baxılan məsələlərdə maraqlarının toqquşması hallarına yol verilmir.

4.10. Komissiyanın iclaslarında baxılan məsələlər və qəbul edilən qərarlar barədə məlumat Komissiyanın sədri və ya onun razılığı ilə Katiblik tərəfindən Komissiyanın internet portalı vasitəsilə və kütləvi informasiya vasitələrində yayılır.

4.11. Komissiyanın yenidən təşkilini və ləğv edilməsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.

SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
21:05
“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 31 may tarixli 122-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1012-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 aprel tarixli 1923 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcə...

07 iyul 2020, 21:05
SƏNƏDLƏRQanunlar07 iyul 2020
21:00
“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında”, “Ekoloji təmiz kə...

07 iyul 2020, 21:00
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
20:45
“Azərbaycan Respublikasının “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” və “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 19 may tarixli 102-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 26 oktyabr tarixli 3 nömrəli, “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il 30 avqust tarixli 186 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ekoloji təhlükə...

07 iyul 2020, 20:45
SƏNƏDLƏRQanunlar07 iyul 2020
20:30
Azərbaycan Respublikasının “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” və “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 20-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında...

07 iyul 2020, 20:30
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
20:10
“Təhsil haqqında” və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 19 may tarixli 104-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2005-ci il 1 mart tarixli 203 nömrəli, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 8 iyul tarixli 939 nömrəli, “Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 26 dekabr tarixli 432 nömrəli, “Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 21 dekabr tarixli 710 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 4 avqust tarixli 1007 nömrəli və “Ümumi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1532-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il 27 may tarixli 711 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Təhsil haqqında” və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azər...

07 iyul 2020, 20:10
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
19:30
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 625-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2017-ci il 30 may tarixli 1435 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 693-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2017-ci il 21 iyun tarixli 1474 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 967-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2018-ci il 5 fevral tarixli 1808 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1077-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2018-ci il 14 may tarixli 66 nömrəli və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1114-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2018-ci il 22 may tarixli 79 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci...

07 iyul 2020, 19:30
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
19:25
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər barədə” 2002-ci il 24 avqust tarixli 776 nömrəli və “Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 3 iyun tarixli 244 nömrəli fərmanlarının ləğv edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci...

07 iyul 2020, 19:25
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
19:20
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2002-ci il 6 dekabr tarixli 822 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 30 may tarixli 122-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı il 2 avqust tarixli 443 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 7 may tarixli 755 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 3 oktyabr tarixli 830 nömrəli və “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Bələdiyyə qulluğu haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Notariat haqqında”, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”, “Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” və “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 23 noyabr tarixli 185 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci...

07 iyul 2020, 19:20
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
18:50
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2011-ci il 3 mart tarixli 392 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 17 may tarixli 126-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2011-ci il 1 iyul tarixli 459 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2012-ci il 8 may tarixli 624 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 nömrəli və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 329-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2016-cı il 14 noyabr tarixli 1105 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 de...

07 iyul 2020, 18:50
SƏNƏDLƏRFərmanlar07 iyul 2020
16:37
“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 19 may tarixli 105-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 9 fevral tarixli 530 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 19 may tarixli 105-VIQD nömrəli...

07 iyul 2020, 16:37