Azərbaycan Respublikasının Turizm Şurası haqqında Əsasnamə

27 dekabr 2016, 21:10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2016-cı il 27 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının Turizm Şurası (bundan sonra – Şura) “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsində mövcud vəziyyətin təhlil edilməsi, bu sahədəki problemlərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi, turizm sahəsində dövlət orqanlarına həvalə edilmiş vəzifələrin icrasının əlaqələndirilməsi məqsədilə yaradılmış və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən kollegial orqandır.

1.2. Şura öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

2. Şuranın vəzifələri

2.0. Şuranın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

2.0.1. turizm sahəsinin inkişafı istiqamətlərini hazırlamaq və onların həyata keçirilməsi mexanizmləri üzrə təkliflər vermək;

2.0.2. turizm sahəsində mövcud vəziyyəti təhlil etmək və bu sahədəki problemlərin operativ həlli məqsədilə tədbirlər görülməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə əsaslandırılmış təkliflər təqdim etmək;

2.0.3. turizm fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;

2.0.4. turizm sahəsində dövlət orqanlarına həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını əlaqələndirmək;

2.0.5. turizm sahəsində dövlət tənzimləməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;

2.0.6. ölkənin turizm potensialından istifadə imkanlarının artırılması, regionlarda turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı təkliflər vermək;

2.0.7. turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;

2.0.8. turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla inkişafının stimullaşdırılmasına dair təkliflər hazırlamaq;

2.0.9. beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, turizm sahəsində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;

2.0.10. turizm sahəsində kadr hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;

2.0.11. turizm sahəsində işlərin gedişatı, o cümlədən sərhəd buraxılış məntəqələrindən turistlərin Azərbaycan Respublikası ərazisinə buraxılışının həyata keçirilməsi ilə bağlı müşahidələr aparılmasını, monitorinqlər keçirilməsini təmin etmək, məlumatları toplamaq, təhlil etmək, məmnunluq anketi tərtib etmək və müvafiq informasiyanı müntəzəm olaraq ictimaiyyətə açıqlamaq.

3. Şuranın fəaliyyətinin təşkili

3.1. Şuranın sədrini və üzvlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.

3.2. Şuranın sədri aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.2.1. Şuranın fəaliyyət planını təsdiq edir və həyata keçirir;

3.2.2. Şuranın işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

3.2.3. Şura üzvlərinin təklifləri nəzərə alınmaqla Şuranın iclaslarının gündəliyini müəyyən edir və keçirilən iclaslarda sədrlik edir;

3.2.4. müzakirə edilən məsələlərə dair Şuranın adından qəbul olunan qərarları, məktubları və Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı digər sənədləri imzalayır;

3.2.5. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq işçi qruplar yaradır;

3.2.6. Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər cari işləri görür.

3.3. Şura üzvlərinin hüquq və vəzifələri aşağıdakılardır:

3.3.1. Şuranın iclaslarında və fəaliyyətində iştirak etmək;

3.3.2. Şuranın iclaslarının gündəliyi, eləcə də gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə təkliflər vermək;

3.3.3. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari işləri görmək.

3.4. Şura dövlət orqanlarına və qurumlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə, beynəlxalq təşkilatlara Şuranın səlahiyyətinə aid məsələlərlə bağlı məlumatların əldə edilməsi məqsədilə sorğular göndərə bilər.

3.5. Şuranın iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlərin həllini və kargüzarlıq işinin aparılmasını Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində fəaliyyət göstərən Şuranın Katibliyi həyata keçirir.

3.6. Şuranın sədri Katibliyin fəaliyyətinə dair təlimatları təsdiq edir və onun tərkibini müəyyən edir.

3.7. Şuranın Katibliyi:

3.7.1. Şuranın iclaslarının gündəliyi, tarixi və keçiriləcəyi yer haqqında məlumatları Şuranın üzvlərinə çatdırır;

3.7.2. müvafiq tapşırıq əsasında aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının, hüquqi şəxslərin nümayəndələrini və mütəxəssisləri Şuranın iclaslarına dəvət edir;

3.7.3. Şuranın iclaslarında baxılacaq müvafiq sənədlərin hazırlanması məqsədilə sahibkarları, onların ictimai təşkilatlarını, aidiyyəti dövlət orqanlarını, mütəxəssisləri cəlb etməklə sahələr üzrə işçi qruplar yaradır;

3.7.4. Şuranın müzakirəsinə çıxarılacaq məsələlər üzrə zəruri sənədlərin layihələrini hazırlayır və Şuranın üzvlərinə çatdırır;

3.7.5. Şuranın üzvlərindən daxil olan məlumatlar haqqında arayışı Şuranın sədrinə təqdim edir;

3.7.6. Şuranın iclaslarını protokollaşdırır və iclasın yekun sənədlərinin layihələrini Şuranın sədrinə təqdim edir;

3.7.7. Şuranın iclaslarında qəbul olunmuş qərarlar haqqında Şuranın üzvlərini məlumatlandırır;

3.7.8. Şuranın fəaliyyəti ilə əlaqədar digər funksiyaları həyata keçirir.

3.8. Şuranın iclasları növbəti və növbədənkənar olaraq keçirilir. Növbəti iclaslar ildə iki dəfədən az olmayaraq, növbədənkənar iclaslar isə Şura sədrinin və ya Şura üzvlərinin yarıdan çoxunun müraciətinə əsasən keçirilir.

3.9. Şuranın iclasları onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

3.10. Şuranın iclaslarında səsvermə açıq keçirilir və qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səslər bərabər olduqda, Şura sədrinin səsi həlledicidir.

3.11. Şuranın iclaslarında qəbul edilmiş qərarlar protokolla rəsmiləşdirilir, Şuranın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır.

3.12. Şurada müzakirə edilən məsələlərin tənzimləmə predmetindən və əhatə etdiyi sahədən asılı olaraq, Şuranın üzvü olmayan mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, habelə aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri Şuranın iclaslarına dəvət edilə bilərlər.

3.13. Şuranın yenidən təşkilini və ləğvini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.