Ilham Aliyev left Tashkent for Urgench city

slider-photoslider-photo