Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti haqqında ƏSASNAMƏ

23 iyul 2015, 19:05

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2015-ci il 23 iyul tarixli Fərmanı ilə

təsdiq edilmişdir

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti (bundan sonra - Dövlət Xidməti) bitki sortlarının ekspertizasını, sınağını, qeydiyyatını və mühafizəsini, kənd təsərrüfatı sahəsində toxumçuluğun idarə edilməsini və toxumçuluğa dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin edən icra hakimiyyəti orqanıdır. 

1.2. Dövlət Xidməti öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnaməni, bu Əsasnaməni və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) hüquqi aktlarını rəhbər tutur.

1.3. Dövlət Xidməti bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifə və hüquqlarını Azərbaycan Respublikasının ərazisində bilavasitə və yerli qurumları vasitəsilə həyata keçirir. 

1.4. Dövlət Xidməti öz vəzifə və hüquqlarını həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının digər icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hüquqi və fiziki şəxslərlə əlaqəli fəaliyyət göstərir.

1.5. Dövlət Xidmətinin müstəqil balansı, istifadəsində olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank hesabları, üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq ştampları və blankları vardır.

1.6. Dövlət Xidmətinin saxlanılması xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, habelə qanunla və bu Əsasnamə ilə nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

1.7. Dövlət Xidməti Bakı şəhərində yerləşir.

2. Dövlət Xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri

2.0. Dövlət Xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

2.0.1. kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni sortlarının ekspertizasını keçirir, sınaq və qeydiyyatını aparır, mühafizəsini, habelə istifadə olunan sortun müəllifinin və patent sahibinin hüquqlarının qorunmasını təmin edir;

2.0.2. toxumluq əkinlərin aprobasiyasını təşkil edir; 

2.0.3. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada toxumların sertifikatlaşdırılmasını təmin edir;

2.0.4. müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq edir, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənir.

3. Dövlət Xidmətinin vəzifələri

3.0. Dövlət Xidməti bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.0.1. bitki sortlarının yeniliyə görə ekspertizasını keçirir, fərqliliyə, oxşarlığa və sabitliyə görə sınağını aparır;

3.0.2. ekspertiza və sınaq nəticələri əsasında bitki sortlarını qeydiyyata alır və bu barədə Nazirliyə məlumat verir;

3.0.3. seleksiya nailiyyətlərinə (bitki sortlarına) patent və müəlliflik şəhadətnaməsi verir, seleksiya nailiyyətlərinin (bitki sortlarının) dövlət reyestrini aparır; 

3.0.4. qanunla müəyyən edilmiş hallarda seleksiya nailiyyətlərinin (bitki sortlarının) əlavə sınağını keçirir; 

3.0.5. seleksiya nailiyyətindən istifadə üçün bağlanmış lisenziya müqavilələrini qeydiyyata alır; 

3.0.6. dövlət reyestrində qeydə alınmamış, habelə istifadəsi qadağan olunmuş bitki sort və hibridlərinin istehsalının və satışının qarşısının alınması üçün tədbirlər görür;

3.0.7. patent sahiblərinin və müəlliflərin hüquqlarının qorunması sahəsində “Seleksiya nailiyyətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tədbirlərin görülməsini təmin edir; 

3.0.8. bitki sortları barədə məlumatları rəsmi internet səhifəsində dərc edir;

3.0.9. toxumçuluq subyektlərini attestasiyadan keçirir və uçota alır;

3.0.10. toxumçuluq subyektlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir; 

3.0.11. toxumçuluq subyektlərinin “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə riayət etmələrinə nəzarət edir; 

3.0.12. toxumlara sortluq və səpin keyfiyyətlərini təsdiq edən uyğunluq sertifikatları verir; 

3.0.13. dövlət standartlarına, texniki şərtlərə uyğun gəlməyən və keyfiyyət sənədləri olmayan toxumları və əkin materiallarını çıxdaş edir və onların satışının qarşısını alır;

3.0.14. bitki sortlarına verilmiş patentin istifadəsi və toxumun sertifikatlaşdırılması sahəsində aşkar edilmiş hüquqpozmaların qarşısının alınması üçün səlahiyyətli orqanlar qarşısında məsələ qaldırır; 

3.0.15. dövlət reyestrinə daxil edilmiş sortların orijinal, super elit, elit və reproduksiyalı toxumlarının nəzarət sınağını (qrunt nəzarəti) aparır;

3.0.16. aprobatorların hazırlanmasını, onların ixtisasının artırılmasını və attestasiyasını təşkil edir;

3.0.17. toxum və əkin materiallarının istehsalçılarını standartlar, təlimatlar və digər normativ sənədlərlə təmin edir; 

3.0.18. fəaliyyət sahəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisaslarının artırılması üçün tədbirlər görür; 

3.0.19. toxumçuluqda tətbiq edilən rəsmi dövlət sənədlərinin, kataloqların, sertifikatların, uçot-hesabat formalarının nəşrini təşkil edir;

3.0.20. toxumçuluq üzrə sərgilər və hərraclar keçirir;

3.0.21. toxum bazarının konyunkturunu öyrənir və təhlil edir;

3.0.22. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, siyahısı qanunla müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daim yenilənməsini təmin edir;

3.0.23. Dövlət Xidmətinə daxil olan ərizə, şikayət və təkliflərə baxır;

3.0.24. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirir.

4. Dövlət Xidmətinin hüquqları

4.0. Dövlət Xidməti bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.0.1. sortluq və səpin keyfiyyətlərini müəyyən etmək üçün toxum və bitki mənşəli məhsullardan nümunələr götürmək və onları təhlil etmək; 

4.0.2. bitki sortlarının ekspertizasının və sınağının keçirilməsi, mühafizəsi və toxumun sertifikatlaşdırılması ilə bağlı standartların və digər normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək;

4.0.3. toxum və əkin materiallarının istehsalı üçün əlverişli əraziləri və əkinlərin toxuma yararlılığını müəyyən etmək;

4.0.4 mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, toxumçuluqla məşğul olan müəssisələrdən, təşkilatlardan, torpaq mülkiyyətçilərindən və istifadəçilərindən toxum və əkin materiallarının yararlılıq vəziyyəti haqqında məlumatlar almaq; 

4.0.5. dövlət, yerli və sığorta toxum fondlarının yaradılması üçün Nazirliyə təkliflər vermək;

4.0.6. bitki sortlarının sınağı, qeydiyyatı və toxumun sertifikatlaşdırılması sahəsində göstərilən xidmətlər üzrə tariflər barədə Nazirliyə təkliflər vermək;

4.0.7. sort-sınaq məntəqələri, toxumçuluq üzrə müəssisə, təşkilat və laboratoriyaların yaradılması üçün Nazirliyə təkliflər vermək; 

4.0.8. “Seleksiya nailiyyətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda patentin etibarsız hesab edilməsi və ya ləğvi barədə Nazirlik qarşısında məsələ qaldırmaq; 

4.0.9. bitki sortlarının sınağı, qeydiyyatı, mühafizəsi və toxumun sertifikatlaşdırılması sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsini öyrənmək;

4.0.10. normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq və Nazirliyə təqdim etmək;

4.0.11. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə aqrar sahə ilə bağlı zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.12. bitki sortlarının sınağının, qeydiyyatının və mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasında qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), Yeni Bitki Sortlarının Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq (UPOV), Beynəlxalq Toxum Sınaq Assosiasiyası (İSTA), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) və Avropa İttifaqı (EU) ilə əməkdaşlıq edir;

4.0.13. bitkilərin sort və hibridlərinin sınağı, qeydiyyatı, mühafizəsi və toxumların sertifikatlaşdırılması üzrə fəaliyyətin Yeni Bitki Sortlarının Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq (UPOV), Beynəlxalq Toxum Sınaq Assosiasiyası (İSTA), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) və Avropa İttifaqı (EU) standartlarına uyğunlaşdırılmasına dair təkliflər hazırlayır;

4.0.14. Dövlət Xidmətinin fəaliyyəti barədə məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirmək; 

4.0.15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.

5. Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təşkili

5.1. Dövlət Xidmətinə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən rəis rəhbərlik edir.

5.2. Dövlət Xidmətinin rəisi Dövlət Xidmətinə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.3. Dövlət Xidməti rəisinin Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. 

5.4. Dövlət Xidməti rəisinin müavinləri vəzifə bölgüsünə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir və onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

5.5. Dövlət Xidmətinin rəisi:

5.5.1. Dövlət Xidmətinin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.5.2. dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər ilə münasibətlərdə Dövlət Xidmətini təmsil edir;

5.5.3. müəyyən edilmiş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Dövlət Xidmətinin aparatının strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smetasını, habelə struktur bölmələrinin əsasnamələrini təsdiq edilmək üçün Nazirliyə təqdim edir; 

5.5.4. Dövlət Xidməti rəisinin müavinləri arasında vəzifə bölgüsünü müəyyən edir və həmin vəzifələrin həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

5.5.5. Dövlət Xidmətinin rəis müavinləri, aparatının struktur bölmələrinin və yerli qurumlarının rəhbərləri istisna olmaqla, Dövlət Xidmətinin digər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;

5.5.6. Dövlət Xidmətinin işçiləri üçün icrası məcburi olan əmr və göstərişlər verir; 

5.5.7. Dövlət Xidmətinin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini, o cümlədən normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlayıb Nazirliyə təqdim edir; 

5.5.8. Nazirliyin iş planında və kollegiyasının qərarlarında, Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin əmr, sərəncam, qərar və göstərişlərində nəzərdə tutulmuş aidiyyəti tədbirlərin yerinə yetirilməsini təmin edir;

5.5.9. Dövlət Xidmətində vətəndaşların qəbulunu və müraciətlərinə baxılmasını təmin edir;

5.5.10. Dövlət Xidmətinə dövlət büdcəsindən ayrılan və qanunla qadağan edilməyən digər mənbələrdən daxil olan vəsaitin xərclənməsinə dair hesabatları rübdə bir dəfə Nazirliyə təqdim edir;

5.5.11. Dövlət Xidmətinin fəaliyyəti barədə Nazirliyə mütəmadi olaraq hesabat verir;

5.5.12. Dövlət Xidmətinin xərclər smetasına uyğun olaraq ona ayrılmış vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir;

5.4.13. bitki sortlarının regionlar üzrə səmərəliliyinin, yeni bitki sortları üçün sifarişlərin təhlili, sort-sınaq sahələrində və digər bitki sortları üzrə müşahidələrin aparılması və təkliflərin hazırlanması məqsədi ilə işçi qrupları və ya ekspert komissiyası yaradır.

SƏNƏDLƏRSərəncamlar29 iyul 2021
15:00
Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzində əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Talassemiyalı və hemofiliyalı xəstələri günün tələbləri səviyyəsində tibbi xidmətlə təmin etmək məqsədilə Mi...

29 iyul 2021, 15:00
SƏNƏDLƏRSərəncamlar28 iyul 2021
11:08
İ.N.Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının Əfqanıstan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

İlham Nəriman oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Əfqanıstan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətl...

28 iyul 2021, 11:08
SƏNƏDLƏRSərəncamlar28 iyul 2021
11:05
H.S.Zeynalovun Azərbaycan Respublikasının Əfqanıstan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Həsən Sultan oğlu Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Əfqanıstan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli...

28 iyul 2021, 11:05